پایان عملیات سنگفرش، کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی

پایان عملیات سنگفرش، کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پایان عملیات سنگ فرش،کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی خبر داد.