درخشش کارمندان شهرداری رفسنجان در لیگ تریپل پارتیان کشور و دارت استان

درخشش کارمندان شهرداری رفسنجان در لیگ تریپل پارتیان کشور و دارت استان

تیم شهرداری الف به مقام سوم مسابقات تریپل پارتیان کشور دست یافت