تخفیفات عوارض تمدید پروانه ساختمانی تا پایان سال ۹۷ تمدید شد

تخفیفات عوارض تمدید پروانه ساختمانی تا پایان سال ۹۷ تمدید شد

شهردار رفسنجان از تمدید تخفیفات عوارض تمدید پروانه ساختمانی تا پایان سال ۹۷ خبر داد.