پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

دو واحد تجاری در منطقه یک شهری به علت عدم رعایت اصول شهرسازی و تخلفات ساختمانی پلمب شد.

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

دو واحد تجاری در منطقه دو شهری به علت عدم رعایت اصول شهرسازی و تخلفات ساختمانی پلمب شدند.

یک واحد تجاری متخلف تعطیل شد

یک واحد تجاری متخلف تعطیل شد

مهندس جهانگیر ملکی شهردار منطقه یک شهرداری رفسنجان از پلمپ یک واحد تجاری متخلف خبرداد