آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی

آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی

توضیحات سند:    شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶، ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ و بر…