آغاز عملیات احداث پیاده راه خیابان بنفشه ;

آغاز عملیات احداث پیاده راه خیابان بنفشه ;

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت پیاده راه خیابان بنفشه خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

اگهی  مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

اگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…