معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

نصب چهارمین چراغ راهنمای دیجیتال در رفسنجان

مجهز شدن سومین تقاطع شهر به چراغ های راهنمایی دیجیتال

مجهز شدن سومین تقاطع شهر به چراغ های راهنمایی دیجیتال

در راستای جایگزینی چراغهای راهنمایی جدید سومین چراغ دیجیتال و هوشمند در تقاطع پست نصب گردید.