نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع های سطح شهر

نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع های سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در چند تقاطع شهر خبر داد.