اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان آذر

اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان آذر

اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان آذر حدفاصل میدان استاد شهریار تا چهارراه آذر آغاز شد.