اطفاء حریق کارخانه آسفالت شهرداری

اطفاء حریق کارخانه آسفالت شهرداری

با حضور به موقع و اقدام سریع آتش نشانان، آتش سوزی کارخانه آسفالت شهرداری واقع در جاده رفسنجان – انار با موفقیت مهار گردید.