آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

توضیحات سند:     ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش…

مرحله نیمه نهایی مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه در محل شهرداری مرکزی برگزار شد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه در محل شهرداری مرکزی برگزار شد.

راهیابی تیم های طناب کشی شهرداری مرکزی و سازمان مدیریت حمل و نقل به مرحله نهایی این دوره از مسابقات.