کارگاه آموزشی فن بیان و شیوه های بهتر صحبت کردن ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان برگزار شد.

کارگاه آموزشی فن بیان و شیوه های بهتر صحبت کردن ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان برگزار شد.

کارگاه آموزشی فن بیان و شیوه های بهتر صحبت کردن ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه برگزار شد.