نخستین جشنواره کتابخانه های شخصی وانتخاب کتابمحله شهر رفسنجان

نخستین جشنواره کتابخانه های شخصی وانتخاب کتابمحله شهر رفسنجان

معاون فرهنگی شهرداری رفسنجان از برگزاری نخستین جشنواره کتابخانه های شخصی وانتخاب کتاب محله شهرخبر داد .