معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان:

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان:

گذرگاه فرهنگی شهر رفسنجان چه امکاناتی دارد؟