آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)

آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…