مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  خبر داد:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد:

افزایش ۴ میلیونی کاشت بوته نشا در شهر رفسنجان