آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

توضیحات سند:    شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه…