آگهی مزایده عمومی فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات

آگهی مزایده عمومی فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات

توضیحات سند:  (آگهی مزایده  عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۲۶/۷/۵ ش مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شورای محترم…