شماره تاکسی بیسیم ۱۳۳ به ۱۸۰۰ تغییر یافت

شماره تاکسی بیسیم ۱۳۳ به ۱۸۰۰ تغییر یافت

شهروندان محترم رفسنجانی جهت ارتباط با سامانه تاکسی بیسیم و دریافت خودرو بایستی از این پس به جای شماره ۱۳۳ با شماره ۱۸۰۰ تماس بگیرند.