آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی ( CNG )

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی ( CNG )

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۴/۱۱/۵۲/ش مورخ ۹۶/۱/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…