نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴
  • منشتر شده در: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۹۵
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۶۲ مورخ ۹۴/۷/۸  شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکار واجد شرایط در خصوص جمع آوری نخاله های ساختمانی از سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط که دارای توان انجام کار می باشند دعوت بعمل  می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر  و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۴  به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

فایل های پیوست