نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکاتت: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/8/25
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۴۱۷

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، احداث فاز ۸ و ۹ از پروژه صد چشمه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه عمومی نواحی ۸ و ۹ پروژه صد چشمه

Untitled

فایل های پیوست