نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1399/11/14

زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۴۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۲۷/۱۲/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر امور مربوط به نگهبانی ، نگهداری محدوده فضاهای سبز پارک بانوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه برای مدت یکسال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

پیشنهاد قیمت

تعهد نامه اعلام پذیرش شرایط

تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت

شرایط خصوصی پیمان فضای سبز رفسنجان سال ۱۳۹۹

فرم خود اظهاری اعلام کار

گزارش خلاصه وضعیت شرکتها