نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:ت

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/1/30

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 1400/1/31

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۸

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید ۲۲۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 17000 ، Ied ، W 140 و ۲۳۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 12500 ، Ied ، W 104 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار یکماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۵۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

تجدید شرایط عمومی واختصاصی خرید چراغ ال ای دی

شرایط تجدید