نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۶۵
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ ش مورخ ۹۶/۴/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به  واحدهای املاک و امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۸  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست