نوع: مزایده
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: پنجشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۰
توضیحات سند:

نظر به استقبال گسترده و بنا به درخواست همشهریان محترم ،شهرداری رفسنجان  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ش مورخ ۹۶/۴/۳  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به  واحدهای املاک و امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست