نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۲۴
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه موسسات تبلیغاتی واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند ، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان