نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری یکشنبه 28 مهرماه 1398
آخرین مهلت تحویل پاکاتت:28مهرماه 1398
زمان بازگشایی پاکات:

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۴۹

(آگهی تجدید مزایده عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۰۹/۷/۵/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران به مساحت ۱۱۰/۲۹ متر مربع ( دارای انباری و پارکینگ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۸ جهت اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان- خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.