نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری یکشنبه 28 مهرماه 1398
آخرین مهلت تحویل پاکاتت:28مهرماه 1398
زمان بازگشایی پاکات:

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۵۲

(آگهی تجدید مزایده عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۰۹/۷/۵/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران به مساحت ۱۱۰/۲۹ متر مربع ( دارای انباری و پارکینگ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۸ جهت اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان- خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید