نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/7/27
زمان بازگشایی پاکات:99/7/28

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۷۶ مورخ ۹۹/۶/۲۴شورای محترم اسلامی شهر، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۷/۲۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی

فرم برآورد ابنیه

فرم برآورد تاسیسات الکتریکال

فرم برآورد تاسیسات مکانیکال

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت