نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۲۸ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۸
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال ۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان