نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/2/16

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1400/2/18

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به بهسازی فاز اول رفوژمیانی بلوار طالقانی حد فاصل میدان شهید حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع خیابان ۱۷ شهریور از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۰به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط عمومی و اختصاصی بلوار طالقانی

شرایط