نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1399/11/14

زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۸۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجدشرایط ودارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .مدت قرارداد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ به مدت یکسال می باشد، تضمین ۵ درصد مبلغ پیشنهادی که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط تجدیدبیمه تکمیلی سال ۱۳۹۹

fdli 22

فایل های پیوست