نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/2/16

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1400/2/18

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۸

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط تجدیدمناقصه تامین نیروی انسانی

شرایط