نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تاپایان وقت ادراری یکشنبه 6مردادماه
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط
شت1
شت2
شت3
شت4
شت5
شت6
شت7
شت8
فرم ابنیه1
فرم ابنیه2
فرم ابنیه3
فرم ابنیه4
مکانیکال 1
مکانیکال2
الکتریکال 2
الکتریکال 3
شرایط تجدید ارجمندی
فرم پیشنهاد قیمت

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۴۴

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید ارجمندی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فرم پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست