نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/11/11

زمان بازگشایی پاکات:روز دوشنبه مورخ 99/11/12

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان شهید محمدی ( محله کریم آباد ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ می باشد. شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

ابنیه

الکتریک

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت