• منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت احداث قسمتی از پروژه صدچشمه حدفاصل بلوار مطهری تا خیابان امیر کبیر غربی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط

پیشنهاد قیمت

شرایط عمومی و اختصاصی

فایل های پیوست