نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۲۹
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید