نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان