نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/03/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/3/23

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

تجدید شرایط عمومی و اختصاصی میدان آیت الله هاشمیان

شرایط

فرم برآورد قیمت ابنیه

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکی

فرم برآورد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت