نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/2/11

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/2/12

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر رفسنجان ، اجرای عملیا ت تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ی مناطق ۱ و۲ شهری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط تجدید تنظیف ۱

شرایط تجدید تنظیف منطقه یک

شرایط تجدید تنظیف منطقه دو

شرایط تجدید منطقه دو