نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/3/31
زمان بازگشایی پاکاتت: روز یکشنبه مورخ 99/4/1
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۶

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای بسیج ، دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید مهدی عبدالهی و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه( تجدید) به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
مبلغ تضمین ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان، ضمناً تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱ می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اگهی تجدید

فرم پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست