نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۶ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۶ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۱۷ تير, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۷۰

توضیحات سند: 

 ((آگهی  تجدید مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۱/۷/۵/ ش مورخ ۱۴/۰۱/۹۷   شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن مدفون ۵۰۰ متر مکعب جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سبز را در محل میدان امام خمینی (ره)  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

   روابط عمومی شهرداری رفسنجان