نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 17/03/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزسه شنبه مورخ 1400/3/18

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۴۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان، تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

تجدیدشرایط عمومی و اختصاصی ورودی جاده کرمان
شرایط