نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/3/17

زمان بازگشایی پاکات: روزپنجشنبه مورخ 1400/3/18

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ تا پایان سال جاری می باشد.
ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی تجدید نخاله های ساختمانی

شرایط