نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/3/3
زمان بازگشایی پاکاتت:روز یکشنبه 99/3/4
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۰۳۷ مورخ ۹۸/۹/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد، مساحت تقریبی ۸۰۰ متر مربع مبلغ تضمین ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۹/۳/۴ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماهه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

Untitled

برآورد محله ادیان

فایل های پیوست