نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/10/20

زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 99/10/21

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۴۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای عملیات بهسازی حصار و پیاده رو سازی بوستان شهید مطهری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت