نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 05/04/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/4/6

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت تکمیل گذر سلامت واقع در بلوار زیتون را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

تجدید شرایط عمومی و اختصاصی گذر سلامت مرحله دوم

شرایط

فرم برآورد قیمت ابنیه تجدید

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکی تجدید

فرم برآورد قیمت تاسیسات مکانیکی تجدید

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تجدید