نوع:تجدیدمناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: پایان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1400/2/27

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 1400/2/28

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار ۲ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط تجدید مناقصه جمع اوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب

شرایط