نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1400/3/12

زمان بازگشایی پاکات: روزپنجشنبه مورخ 1400/3/13

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۴۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز پنج شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان.
شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط

شرایط تجدید مناقصه جمع اوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب مرحله دوم