نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/2/4

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/2/5

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ،جهت روشنایی بزرگراه قدس ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید سیم مسی روکش دار ارت ، کابل و تابلو برق از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت درتجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار یکماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط عمومی واختصاصی تجدید کابل ها

کابل

فایل های پیوست