نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: پايان وقت اداري زروز شنبه مورخ 1400/7/10

زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/7/11

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۴

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، خرید ۱۸۰۰ کامیون خاک نباتی جهت سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری رفسنجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط تجدید خرید خاک نباتی

شرایط

فایل های پیوست